Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Tajemnice

Ing. Šárka Svitáková

tel.:487 712 013
email: tajemnik@kamenicky-senov.cz

 • v oblasti samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi města
 • je nadřízen všem pracovníkům zařazeným do městského úřadu
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
 • na základě pověření radou města plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně právních také vůči zaměstnancům zařazeným do organizačních složek města a pracovníkům přijímaným na základě dohod o pracovní činnosti, či dohod o provedení práce.
 • zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města uložených pracovníkům městského úřadu
 • řídí, koordinuje a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu a řeší spory mezi odbory při zabezpečování úkolů
 • koordinuje a kontroluje sestavení rozpočtu města a spoluodpovídá za jeho plnění
 • zúčastňuje se jednání rady města a zastupitelstva města s hlasem poradním
 • spolupracuje s výbory zastupitelstva města a komisemi rady města
 • pečuje o zvyšování odborné kvalifikace všech pracovníků městského úřadu
 • zodpovídá za právní předpisy a nařízení obce
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
 • zodpovídá za organizaci voleb  do zastupitelských orgánů

vede agendy:

 • personální
 • kontrol a metodických dohlídek nadřízených orgánů
 • vnitřní finanční kontroly
 • sociálního fondu
 • poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
 • směrnic, vnitřních předpisů, příkazů a pokynů
 • evidenci právních  předpisů obce
 • veřejnoprávních smluv
 • prohlášení o střetu zájmů podle zák.č.159/2006 Sb.
 • plní zvláštní úkoly při zajišťování obrany státu
 • plní další úkoly v souladu s § 110, odst. 4, zákona o obcích

Občanská poradna

 

Máte dluhy?

Rozvádíte se a řešíte výživné?

Nestačí Vám peníze na zaplacení energií?

Pomůže Vám

OBČANSKÁ PORADNA

Zastavte se u nás nebo přijedeme i k Vám domů!

Objednejte se na tel: 778 002 114

 

https://www.rodinavcentru.cz

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky