Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 

1. Název

město Kamenický Šenov

 

2. Důvod a způsob založení

Město Kamenický Šenov vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Kamenický Šenov

Osvobození 470

47114 Kamenický Šenov

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Kamenický Šenov

Osvobození 470

47114 Kamenický Šenov

 

4.3 Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 17:00 Přestávka od 11:00-12:00

středa 8:00 - 17:00 Přestávka od 11:00-12:00

 

4.4 Telefonní čísla

487712011

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.kamenicky-senov.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Město Kamenický Šenov

Osvobození 470

47114 Kamenický Šenov

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@kamenicky-senov.cz

E-podatelna

 

4.8 Datová schránka

ID Datové schránky: qb6b24f

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 903270319 / 0800

 

6. IČO

00260622

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00260622

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Organizační řád a struktura, Strategický plán města KŠ, Územní plán

 

8.2 Rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Dokumenty k hospodaření města (schválený rozpočet, rozpočtové změny)

 

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat informace

Informace lze získat buď:

  •  osobně na podatelně Městského úřadu Kamenický Šenov,

Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov a to v době:
Den               od - do                 od - do
Pondělí        08:00 - 11:30     12:30 - 17:00
Úterý            08:00 - 11:30     12:30 - 14:00
Středa          08:00 - 11:30     12:30 - 17:00
Čtvrtek         08:00 - 11:30    12:30 - 14:00
Pátek           08:00 - 11:30    12:30 - 14:00

či na jednotlivých odborech na Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

  • telefonicky + 420 487 712 011
  • písemně: Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov
  • elektronicky: podatelna@kamenicky-senov.cz, ID Datové schránky: qb6b24f
  • www.kamenicky-senov.cz

 

10. Příjem podání a podnětů

v úředních hodinách na podatelné města Kamenický Šenov

zasláním do datové schránky

elektronická podatelna města Kamenický Šenov

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Kamenický Šenov

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Zdarma jsou  poskytovány:

ústní informace bez potřeby vyhledávání dalších podkladů (např. odkazem)

 informace poskytované veřejnoprávním sdělovacím prostředkům

 informace poskytované zdarma na základě rozhodnutí zastupitelstva nebo rady města.

Poskytování informací za úhradu:

náklady spojené s pořizování kopií: 2 Kč za každý list pořizované kopie A4 nebo 4 Kč za kopii formátu A3,

doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku,

informace předávané na technických nosičích dat: dle aktuálního ceníku,

v případě mimořádně rozsáhlého a časově náročného vyhledávání informací (delší než 1 hodinu): úhradu platu zaměstnance za druhou a další (i načatou) hodinu práce spojené s vyhledáváním.

V případě, že bude město za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.  Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

Nesplní-li poskytovatel vůči žadateli oznamovací povinnost o výši úhrady, ztrácí na úhradu nákladů nárok.

Úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace provede žadatel hotově v pokladně MěÚ nebo bezhotovostní platbou na účet města č. 0903270319/0800 před poskytnutím informace. Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu je datum narození bez teček či lomítek, ve formě ddmmrrrr, např.: 01021958.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro Město Kamenický Šenov poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Město Kamenický Šenov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím