Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Možnost pronájmu společenských prostor

KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM PŘEDNÁŠKOVÝCH SÁLŮ A KINA HVĚZDA

pronájem KLVC a kina Hvězda (26.4 kB)

Pronájem přednáškových sálů

Velký přednáškový sál   (kapacita 80 osob)

využití: školení, vzdělávací a tréninkové programy, konference, shromáždění, soukromé oslavy.

vybavení: vybavená kuchyňka přiléhající k oběma sálům
                 na přání zajistíme občerstvení, které je účtováno zvlášť

s pronájmem velkého sálu, malý sál zdarma

ozvučovací zařízení – dolby stereo surround, DVD projekce a dataprojektor lze zapůjčit za paušální                   částku 500 Kč včetně DPH v zákonné výši.

Místní spolky a sdružení mohou využít 1x do roka velký sál či kino Hvězda a 2x do roka malý sál či foyer kina Hvězda zdarma v rozsahu 1 – 4 hodiny / den.

komerční (placená školení, nabídka výrobků, politické meetingy, akce se vstupným aj.)

 • 1-4 hodiny 4.000 Kč

 • víkend 7.000 Kč

nekomerční (schůzky sdružení, akce nepořádané městem s prospěšným cílem, oslavy)

 • 1-4 hodiny 2.000 Kč
 • víkend 5.000 Kč
Malý přednáškový sál  (kapacita 25 osob)
 • příjemné prostory pro jednání, možnost využití s kombinací s velkým přednáškovým sálem jako

 • odpočinkové prostory

komerční

 • 1-4 hodiny 2.000 Kč
 • víkend 3.000 Kč

nekomerční

 • 1-4 hodiny 1.000 Kč
 • víkend 2.000 Kč

Kino Hvězda
(kapacita sálu 248 osob, foyer 50 osob, plné využití kapacity nesmí překročit 250 osob)

 • jde o víceúčelové kulturní zařízení města Kamenický Šenov
 • je určeno k pořádání kulturních, společenských, politických a prodejních akcí. K tomu je využíváno promítací, zvukové techniky a vybavení sálu včetně vestibulu kina.

komerční

 • 1 - 4 hodiny
        sál + foyer - 3.000 Kč                   pouze foyer - 2.000 Kč
 • víkend
         sál + foyer - 6.000 Kč                   pouze foyer - 3.000 Kč

nekomerční – pouze foyer

 • 1 - 4 hodiny    1.000 Kč
 •  víkend 2.000 Kč

 

obecné podmínky pro pronájem

 1. Sály a kino Hvězda se pronajímají organizacím i právnickým a fyzickým osobám na základě písemné objednávky podané nejméně 5 dní před vlastním pronájmem. Bez této objednávky nelze sály a kino Hvězda pronajmout. Vedoucí KLVC poté objednávku písemně potvrdí.

 2. V objednávce žadatel uvede všechny náležitosti týkající se pronájmu (den, čas, účel pronájmu, odpovědnou osobu (dále jen „pořadatel“), předpokládaný počet účastníků, případné vstupné, dobu trvání včetně přípravy, ev. způsob zajištění pořádkové služby a požárního dozoru.), dále uvede vlastní číslo bankovního spojení – v případě bezhotovostní platby, kontakt na pořadatele včetně adresy TP.

 3. Pořadatel, který si pronajme sály nebo kino Hvězda, je povinen zachovávat veškerá bezpečnostní opatření, maximální pořádek a hygienu. Dále pořadatel zajistí, aby nikdo nevstupoval do prostor, které nejsou pronajímány a které pořadatel nepřevzal.

 4. Smluvní cena za pronájem se vypočítá podle této směrnice, není-li dále uvedeno jinak. Nájemce uhradí nájem  v  hotovosti v pokladně městského úřadu nebo převodem na bankovní účet města na základě vystavené faktury.

 5. Ceny za pronájem sálů a kina Hvězda jsou uváděny včetně DPH 21%.

 6. Pořadatel akce je povinen předat svěřené prostory nepoškozené a čisté. V případě porušení tohoto bodu, může být pořadateli přeúčtována částka za nákup nového vybavení či úklidu.

 7. KLVC si vyhrazuje právo odmítnout pronájem sálu a kina Hvězda v případě, že nebude možno zajistit službu pro uzamčení pronajímaných prostor, případně i z jiných závažných důvodů.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem  1. 3. 2023 v souladu s usnesením Rady města. A zároveň ruší podmínky sálu a foyer kina Hvězda ze dne 1. 6. 2020.

zodpovědná osoba: Klára Machová
                                 machova@kamenicky-senov.cz
                                 +420 728 947 319