Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Městská policie

Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a ruší zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou.

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:

 

●přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

● dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

● dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

● se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

● se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení

● se podílí na prevenci kriminality v obci

● provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

● odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

● poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Každý má právo obracet se na strážníka obecní policie se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

 

Kontakt:

Ing. Bc. Knie Harry-strážník

Tel.:487712077

Mobil.:602603077

Email.: mp@kamenicky-senov.cz

 

mp

Mobilní aplikace

v obrazeSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.