Obsah

Zákon o správních poplatcích

Dne 16.01.2005 nabyl účinnosti nový zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tento zákon nahrazuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvádíme poplatky, které jsou vybírány správním odborem  na úseku matriky, evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů. Podrobnější informace o všech správních poplatcích je možno získat na správním odboru při osobní návštěvě, nebo telefonicky na čísle 487 712 005 - 6.

Položka 2

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
za každou matriční událost                                                   Kč 20,-

d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku                             Kč 50,-


Položka 3

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu                                                                           
Kč 100,-

d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy                                                                        Kč 100,-
za první stránku
                                                                                  Kč  50,-
za každou další i započatou stránku


Položka 4

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z  za každou i rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin  započatou stránkunebo z dalšího písemného a obrazového materiálu                        Kč 30,-

b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické  podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny                                             Kč 30,-

 c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny                                                                 Kč 30,-
   

Položka 5

 a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za každý podpis nebo otisk razítka                                                                                    Kč 30,-

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za  účelem jejího použití v zahraničí                    Kč 100,-
 

Položka 8

 a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                Kč 1 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností                                                               Kč 500
a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností              Kč 500

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra               Kč 500
- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností

                                                                             Kč 250
- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností            Kč 250

 

b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra               Kč 500
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

                                                                             Kč 250
a převzetí u Ministerstva vnitra                                Kč 250
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

                                                                             Kč 500 

občanům mladším 15 let                 
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra               Kč 300
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

                                                                             Kč 200
a převzetí u Ministerstva vnitra                                Kč 100
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

                                                                            Kč 300
 

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce                                             Kč 100
 

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50
 

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky                        Kč 100 

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy          Kč 100
 

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu                                                   Kč 200 

h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který občan uvedl v žádosti                       Kč 100

 

i) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

                                                                               Kč 100
j) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky

                                                                               Kč 100

Položka 10

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů                                                                        Kč 100,-

Položka 11

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení                                                                                                         Kč 100,-


b) jména nebo příjmení v ostatních případech                                                                                             Kč 1 000,-

Položka 12
 

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky                                                        Kč 3 000
 

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do
registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky                                 Kč 2 000

 

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost              Kč 1 000

 

d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem                       Kč 500

Položka 16

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné
nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)   Kč 100Položka 115
 

a) Vydání cestovního pasu                                          Kč 600
- občanům mladším 15 let                                          Kč 100

 

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                 Kč 6 000
- při podání u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností                                             Kč 4 000
a převzetí u Ministerstva vnitra                                  Kč 2 000

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                Kč 2 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností                                                               Kč 1 500
a převzetí u Ministerstva vnitra                                  Kč 500

c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                Kč 3 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

                                                                              Kč 2 000
a převzetí u Ministerstva vnitra                                 Kč 1 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a převzetí u stejného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností                           Kč 3 000

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra               Kč 1 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

                                                                             Kč 500
a převzetí u Ministerstva vnitra                                Kč 500
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností                                                                               Kč 1 000

d) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu
totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy                                               Kč 200

 

e) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic                                                        Kč 100
 

f) Prodloužení platnosti cestovního průkazu               Kč 50
za každou změnu

 

g) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti                     Kč 100
 

h) Vydání cizineckého pasu                                      Kč 600
- cizincům mladším 15 let                                        Kč 100


Bc. Břetislav Chlup, vedoucí  správního odboru (20.12.2019)