Obsah

Zákon o správních poplatcích

Dne 16.01.2005 nabyl účinnosti nový zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tento zákon nahrazuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvádíme poplatky, které jsou vybírány správním odborem  na úseku matriky, evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů. Podrobnější informace o všech správních poplatcích je možno získat na správním odboru při osobní návštěvě, nebo telefonicky na čísle 487 712 005 - 6.

Položka 2

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
za každou matriční událost                           Kč 20,-

d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku      Kč 50,-


 

Položka 3

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu                                                       
Kč 100,-


Položka 4

 a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých

     spisů v úřední úschově, z  za každou i rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí,

     z listin  započatou stránkunebo z dalšího písemného a obrazového materiálu                         Kč 30,-


b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické  podoby za každou i započatou

    stránku konvertované listiny                                                                                                 Kč 30,-

 

c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou

    stránku konvertované listiny                                                                                                 Kč 30,-
   

Položka 5

 a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za každý podpis

     nebo otisk razítka                                                                                                               Kč 30,-

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za  účelem jejího použití v zahraničí          Kč 100,-
 

Položka 8

     
 a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s  kontaktním elektronickým čipem   Kč 500,-
 b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc                 Kč 100,-     

 c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s  dobou platnosti na 3 měsíce          Kč 100,-
 d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let                                                             Kč  50,-
 e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území

     České republiky                                                                                                                  Kč 100,-
 f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za   průkaz poškozený, zničený,

    ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy                            Kč 100,-
 g) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu                                                    Kč 100,-
 h) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky                                     Kč 100,-
  i) Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství                                                             Kč 100,-
 j) Udělení státního občanství České republiky                                                                            Kč 10 000,-

Položka 10

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů                                                          Kč 100,-

Položka 11

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo
    na dřívější příjmení                                                                                                                Kč 100,-


b) jména nebo příjmení v ostatních případech                                                                              Kč 1 000,-


Položka 12

 a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami,

     nemají-li trvalý pobyt na území České republiky                                                                      Kč 3 000,-
 b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami,

     z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky                                                Kč 2 000,-
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou

    místnost                                                                                                                               Kč 1 000,-

d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného  partnerství /2b/ před jiným

    než příslušným matričním úřadem                                                                                           Kč 1 000,-
e) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní

    způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem                              Kč 500,-
   

Položka 16

a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz,

    osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené,

    neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující

   neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)                                                                       Kč 100,-


Položka 115

 a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat                                           Kč 600,-
          - občanům mladším 15 let                                                                                                 Kč 100,-
 b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů                                                                Kč 1 500,-
      - občanům mladším 15 let                                                                                                     Kč 1 000,-
 c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního

     dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy                                                               Kč 200,-

 d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování  státních hranic                                Kč 100,-
 e) Zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodičeza každý zápis                  Kč 50,-

 f) Změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného

    cestovního pasu, prodloužení platnosti  za každou změnu cestovního průkazu nebo

    cizineckého pasu anebo cestovního dokladu vydaného na základě mezinárodní

    smlouvy cizinci                                                                                                                       Kč 50,-
g) Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s  nosičem dat                                         Kč 600,-
     - cizincům mladším 15 let                                                                                                      Kč 100,-
 h) Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat                                     Kč 1 500,-
,    - cizincům mladším 15 let                                               Kč 1 000


Břetislav Chlup, vedoucí  správního odboru (5.8.2013)