Obsah

  Ing. Šárka Svitáková    tel.:487 712 013                                          email:tajemnik@kamenicky-senov.cz

·    v oblasti samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi města
                      ·    je nadřízen všem pracovníkům zařazeným do městského úřadu
                      ·    plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
                      ·    na základě pověření radou města plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně právních také vůči zaměstnancům                                zařazeným do organizačních složek města a pracovníkům přijímaným na základě dohod o pracovní činnosti, či dohod o provedení práce.
                      ·    zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města uložených pracovníkům městského úřadu
                      ·    řídí, koordinuje a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu a řeší spory mezi odbory při zabezpečování úkolů
                      ·    koordinuje a kontroluje sestavení rozpočtu města a spoluodpovídá za jeho plnění
                      ·    zúčastňuje se jednání rady města a zastupitelstva města s hlasem poradním
                      ·    spolupracuje s výbory zastupitelstva města a komisemi rady města
                      ·    pečuje o zvyšování odborné kvalifikace všech pracovníků městského úřadu
                      ·    zodpovídá za právní předpisy a nařízení obce
                      ·    zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
·    zodpovídá za organizaci voleb  do zastupitelských orgánů
·    vede agendy: personální
        kontrol a metodických dohlídek nadřízených orgánů
        vnitřní finanční kontroly
        sociálního fondu
        poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
        směrnic, vnitřních předpisů, příkazů a pokynů
         evidenci právních  předpisů obce
        veřejnoprávních smluv
        prohlášení o střetu zájmů podle zák.č.159/2006 Sb.
        plní zvláštní úkoly při zajišťování obrany státu
·    plní další úkoly v souladu s § 110, odst. 4, zákona o obcích