Obsah

1.  V oblasti samosprávy zabezpečuje:


·    po stránce materiální a technické volby do zastupitelských orgánů
·    organizaci sčítání lidu, domů a bytů
·    informační službu města včetně aktualizace údajů  webových stránek města
·    provoz podatelny a spisovny městského úřadu (kromě  spisovny stavebního úřadu)
·    povolování kulturních, sportovních a dalších akcí
·    správu počítačové sítě a webové stránky města
·    správu navigačního systému pro turisty
·    školství
·    výkon správy majetku města v tomto rozsahu:
- zařízení pro provoz městského úřadu
- navigační značení ve městě
- hřbitovy
- označení ulic a náměstí
- úřední desku

2.  V oblasti státní správy zabezpečuje:
·    evidenci obyvatel a domů
·    matriku

- vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin)

·    přestupkovou agendu
·    agendu sociálně-právní ochrany dětí a péče o rodinu
·    agendu ztrát a nálezů
·    plnění zvláštních  úkolů při zajišťování obrany státu
·    evidenci utajovaných spisů stupeň „vyhrazené“ podle zvláštních předpisů

3.    Vedoucí správního odboru zastupuje v době nepřítomnosti tajemníka   
 v  provozních a pracovních záležitostech (s výjimkou uzavírání a ukončování
 pracovních smluv a stanovení platů).