Obsah

1. V oblasti samosprávy zabezpečuje:

 • povinnosti investora na stavbách města podle zvláštních předpisů
 • koordinaci stavební činnosti s ostatními investory na katastrálním území města
 • projektovou činnost
 • stavební dozor
 • zadávání veřejných zakázek
 • koncepci odpadového hospodářství a její realizaci
 • spolupráci se správci sítí
 • inventarizaci majetku
 • koncepci regenerace městské památkové zóny ve spolupráci s orgány památkové péče
 • zpracování podkladů pro koordinaci programu rozvoje územního obvodu města
 • spolupráci s technickou četou města při údržbě veřejného prostranství
 • dotace a úvěry v rozsahu pracovní náplně projektového manažera
 • hospodaření s pozemky (pronájem, směna, koupě, prodej)
 • koncepci rozvoje a využití městského lesa
 • metodické řízení péče o městskou zeleň a parky
 • ekologickou osvětu a výchovu
 • výkon funkce správce majetku města v tomto rozsahu:

                  - správa bytů a nebytových prostor, kterou nezajišťuje smluvní správce

                  - opravy, údržba a stavební práce

                  - památkové objekty, městská památková zóna

                  - spisovna stavebního úřadu

                  - územní plán

                  - digitalizované pasporty veřejného osvětlení, veřejného prostranství, veřejné zeleně a sítí

                  - pozemky

                  - městské lesy a městská zeleň

                  - dřeviny v majetku města rostoucí mimo les

 


 

2. V oblasti státní správy zabezpečuje:

 • výkon státní správy v odpadovém hospodářství
 • výkon části státní správy v ochraně přírody a veterinární péče
 • vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení podle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, od 1.1.2007 zák. č. 183/2006, v platném znění)
 • odborné podklady pro činnost ostatních odborů z hlediska územního plánování a ostatních činností odboru
 • pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • výkon státního stavebního dohledu a projednávání přestupků proti stavebnímu zákonu
 • výkon státního odborného dozoru při stavební činnosti na pozemních komunikacích
 • výkon státní správy na úseku vodního hospodářství (vodohospodářský dozor)
 • výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v rámci územního a stavebního řízení
 • výkon státní správy v ochraně ovzduší