Obsah

odpovědný referent:

      Lenka Kašparová, tel. 487 712 008, e-mail: kasparova@kamenicky-senov.cz

      Martin Bártl, tel. 487 712 017, 604 149 092, e-mail: bartl@kamenicky-senov.cz

 

 


 

Vyplněný a podepsaný formulář žádosti doručte:

1) osobně na podatelnu MěÚ Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

2) na adresu Město Kamenický Šenov, Odbor rozvoje města a stavební úřad, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

 

 

!!! Důležité upozornění:

V případě změny osobních nebo jiných údajů, rozhodných pro přidělení bytu, jsem povinen tyto nahlásit do 30-ti dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

Jsem povinen nejpozději k 31.1. následujícího kalendářního roku písemně oznámit na MěÚ, že i nadále trvám na evidování své žádosti o přidělení bytu. Neučiním-li tak, bude má žádost vyřazena z evidence uchazečů o byt.

 

 


Stránka

  • 1