Obsah

Kulturní, literární a vzdělávací centrum

 •  Ing. Klára Machová
   vedoucí KLVC

 

KLVC je organizační složkou města. Vzniklo sloučením dvou organizačních složek Kino Hvězda a Městská knihovna 1.11.2004

 

Předmět činnosti organizační složky KLVC:

 

 1. Kulturní, literární a vzdělávací centrum Kamenický Šenov organizuje kulturní, společenské a vzdělávací akce, včetně mezinárodních, a významně se podílí na rozvoji turistického ruchu a spolkového života občanů.

  1. Kino je provozovatelem filmových představení, která se konají ve spolupráci s distributorem filmových kopií.

  2. Knihovna je veřejnou univerzální knihovnou, která zabezpečuje občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a odborným informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech. Zajišťuje nákup, zpracování a distribuci knižního fondu v souladu se smlouvou o sdružení prostředků, uzavřenou s Městskou knihovnou Česká Lípa, zabezpečuje výpůjční službu knih a časopisů včetně meziknihovní služby a poskytuje informace z počítačové databáze. Poskytuje občanům služby veřejného internetu. Organizuje přednášky a besedy literárního a vzdělávacího charakteru pro děti i dospělé. Zřizuje, spravuje a doplňuje samostatné oddělení odborné sklářské literatury.

  3. Informační centrum a parkoviště Prácheň poskytuje občanům a zejména turistům informace o věcné, místní a funkční příslušnosti všech orgánů obce a informace z oblasti sklářství, historie, přírody a turistiky. S provozem informačního centra a parkoviště souvisí prodej map, propagačních materiálů, občerstvení a jiného drobného zboží včetně vyúčtování, provoz veřejných toalet a obsluha parkovacího zařízení.

 2. Technicky zabezpečuje provoz objektů Informačního centra a parkoviště Prácheň, budovy kina a knihovny v době konání veřejných zasedání městského zastupitelstva a při dalších akcích, na jejichž organizaci se přímo nepodílí.

 3. Organizuje divadelní a další kulturní představení s cílem zpestřit kulturní vyžití občanů, zejména dětí a mládeže, a podílí se na akcích mimoškolního vzdělávání a výchovy ve spolupráci s místními školami

 4. Pořádá nebo se podílí na pořádání sympozií, přednášek, seminářů, kurzů, výstav a jiných programů včetně programů mezinárodního charakteru.

 5. Spolupracuje s kulturními, společenskými a dalšími institucemi ve městě i mimo ně.

 6. Spravuje webové stránky: www.kulturaks.cz

 

Doplňková činnost organizační složky:

 1. Pronájem kinokavárny popř. dalších prostor, které jsou jí svěřeny do správy.

 2. Poskytování vymezených prostor ke vzdělávací činnosti ostatních institucí, spolkové a svazové činnosti občanů města – má právo prostory pronajímat za úplatu.

 3. Nákup a prodej v souladu s živnostenským oprávněním (prodej upomínkových předmětů, autorských děl, pohlednic a odborných publikací, cukrovinek a balených nápojů).

 

Svou činností Kulturní, literární a vzdělávací centrum Kamenický Šenov zvyšuje kulturní a společenské povědomí obyvatel, přispívá k účelnému využití volného času dospělých i mládeže, významně přispívá k prezentaci města i regionu, napomáhá rozvoji cestovního ruchu a spolkového života ve městě a ke zlepšení mezinárodních vztahů.

 

KLVC zaměstnává celkem 4 pracovníky na plný úvazek
vedoucí: Ing. Klára Machová
knihovnice: Drahomíra Liptáková

informátor: Kateřina Ramešová
správce: 

 

Úplné znění zřizovací listiny naleznete ZDE