Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Současnost

  
 Město Kamenický Šenov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 2zákona .. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění. Dle § 4 tohotozákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Ve smyslu zákona .. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 18, odst. 2, písm. c), v platném znění, je od 3. 6. 1991právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Územní obvod tvoří dvě katastrální území: Kamenický Šenov a Prácheň. Město Kamenický Šenov je zapsáno v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Boru.

Rozloha města:
Katastrální území Kamenický Šenov - 10 268 168 m2
Katastrální území Prácheň. - 3 196 929 m2
Počet obyvatel k 1.1.2020: 3966

Údaje jsou z registru evidence obyvatel.Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území a výkonstátní správy v přenesené působnosti ve svém územním obvodu, za podmínek stanovených zvláštními zákony.

ZNAK A VLAJKA MĚSTA

Zastupitelstvo města Kamenického Šenova na svém zasedání na Práchni konaném dne 14.12.2000 schválilo návrh městského praporu a znaku, který provedl pan Stanislav Kasík v Roudnici nad Labem.

erbZnak města Kamenického Šenova

  Tradice donedávna užívaného znaku mají počátek v roce 1937. Tehdy byl ministerstvu vnitra předložen návrh městského znaku v podobě velice blízké znaku nakonec užívanému. Ministerstvo vnitra návrh odmítlo pro nepěknou kresbu. Přesto se znak objevil v uvedeném roce na městských razítcích. Za okupace byly činěny pokusy dospět ke znaku za využití již dříve (po roce 1900) navrhovaných znakových figur (skleněný pohár,sklaní útvar zvaný "Varhany") doplněných symboly nacistického Německa. Německá zemská správa v Liberci však takový znak odmítla. V roce 1945 byl podle razítka z roku 1937 vytvořen městský znak Ladislavem Havlasem, profesorem místní uměleckoprůmyslové školy sklářské. Znak v nové podobě, shodné s dnešní, byl v roce 1968 předložen ministerstvu vnitra ke schválení. Zřejmě díky politickým událostem tehdejší doby ke schválení nedošlo. Proto v roce 1970 byl znak usnesením Městského národního výboru uveden do užívání.
    Znak města Kamenického Šenova je dán následujícím popisem: v červeném štítu stříbrný dvouocasý, zlatě korunovaný a ozbrojený lev, držící předními tlapami skleněný pohár s víkem a stojící na krajních vrcholech zeleného třívrší.

HISTORICKÉ OBJEKTY

Městskou památkovou zónu tvoří zástavba domů z 18. století. Budova sklářského muzea je z roku 1769, ale muzeum samo bylo založeno roku až roku 1923, se zaměřením na dějiny sklářství. Od roku 1968 expozice zahrnuje především ryté a broušené sklo z oblasti šenovsko - borské ze 17. - 20. století. Muzeum vystavuje m.j. část unikátní sbírky rytého skla firmy J. & L. Lobmeyr. Penzion "Tavba", původně vystavěný jako klimatické lázně, se těší velkému zájmu zejména zahraničních návštěvníků města. Římskokatolický farní kostel Narození sv. Jana Křtitele vznikl přestavbou v letech 1715 - 18 pod vedením italského stavitele P. P. Columbaniho v barokním stylu a až do roku 1939 byl pod patronátem Kinských. V kostele je zdařilá kopie "Poslední večeře Páně" Leonarda da Vinci od děčínského malíře F. Hochekbera z roku 1850. Nástropní malba podle předlohy Murilla je od malíře Alfréda Müllera z Ústí nad Labem. Lustry jsou od firmy Elias Palme. Za shlédnutí stojí empírové figurální náhrobky z 19. století na přilehlém hřbitově. Zajímavý je rovněž komplex budov " U Ryšánků" a původní budova obecné školy poblíž kostela.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

  TJosef Ahne (1830-1909), Gustav Ahne (1861-1925), Theodor Ahne (1863-1907) - vynikající malíři skla a porcelánu, Jan Dvořáček (1825-1898) - zakladatel a první ředitel nejstarší sklářské školy na světě, Elias Palme (1827-1893) - v roce 1849 založil lustrařskou firmu, která dodávala svítidla do celého světa, Franz Friedrich Palme (1858-1929) - významně ovlivnil vývoj lustrařství na severu Čech, Stefan Rath (1876-1960) - v roce 1918 založil v Kamenickém Šenově pobočku vídeňské firmy J. & L. Lobmeyr, Franz Josef Müller (1805-1885) - malíř skla, Ignaz Florian Kreybich - průkopník obchodu se sklem, Václav Jílek (1882-1967) a Antonín Jílek (1880-1931) - majitelé Jílkovy sklárny založené roku 1905, Josef Franz Römisch (1788-1832) - obchodník se sklem, autor vzorníku předloh pro sklářský průmysl.

Název statického pruhu

Název pruhu s animací