Obsah

Statut Šenovských listů

 1. Úvodní ustanovení
  1. Vydavatelem Šenovských listů je město Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, 47114.
  2. Šenovské listy vycházejí měsíčně (v případě potřeby můžou být sloučeny ve dvojčíslo – hlavně v době letních a zimních prázdnin). Rozsah a náklad určuje redakční rada v souladu s rozpočtem města.
  3. Posláním Šenovských listů je informovat občany Kamenického Šenova a Práchně o činnosti orgánů města, o společenském, kulturním, sportovním a spolkovém životě, o historii, tradicích a rozvoji města, o názorech občanů na aktuální problémy apod. Veškeré příspěvky by se měly bezprostředně týkat města a okolí. Mimo tuto obsahovou náplň lze zveřejňovat inzerci.
  4. Šenovské listy jsou vedeny v evidenci periodického tisku u Ministerstva kultury ČR pod značkou E12267
  5. Výdaje a příjmy Šenovských listů jsou součástí rozpočtu města.
  6. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.

2.      Redakční rada

2.1.  Redakční rada je ve své činnosti je odpovědná Radě města.

2.2.  Členy redakční rady Šenovských listů jmenuje a odvolává Rada města Kamenický Šenov. Členství v redakční radě je kromě členů redakce dobrovolné a bezplatné. Člen redakční rady se může své funkce na vlastní žádost vzdát. Tato informace musí být doručena Radě města

2.3.  Šéfredaktora jmenuje Rada města, ten má právo kdykoli požádat o projednání problematiky Šenovských listů s vedením města.

2.4.  Redakční rada zahrnuje i redakci, která je složena z pracovníků Města Kamenický Šenov a organizačně spadá pod organizační složku Kulturní, literární a vzdělávací centrum. Tito pracovníci technicky zajišťují vydání jednotlivých čísel.

2.5.  Redakční rada z pověření vydavatele řídí obsah, odbornou úroveň, technické zabezpečení, vydávání a distribuci Šenovských listů.

Redakční rada na svých schůzích zejména:

2.5.1.navrhuje aktuální témata vhodná ke zpracování v jednotlivých číslech,

2.5.2.aktivně se podílí na jejich zpracování (kontaktování autorů, podklady, vlastní publikační činnost),

2.5.3.rozhoduje o zveřejnění došlých příspěvků

2.5.4.hodnotí jednotlivá čísla z hlediska jejich obsahové a grafické úrovně

2.6.  Redakční rada se schází zpravidla jednou měsíčně, obvykle po datu uzávěrky připravovaného čísla. Členové redakční rady posoudí obsah měsíčníku a v případě potřeby doporučí doplnění či krácení publikovaných informací.

2.7.  Redakční rada může k jednotlivým bodům schůze přizvat členy Rady města, Zastupitelstva města, případně zaměstnance města, a vyžádat si od nich stanovisko nebo konzultaci, případně písemné stanovisko.

2.8.  Schůzi redakční rady řídí zpravidla šéfredaktor, který ji zahajuje a ukončuje, příp. řídí hlasování. Redakční rada je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina všech členů redakční rady. Redakční rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku hlasování šéfredaktor takovýto bod předkládá Radě města k projednání. Pokud bod schůze Redakční rady, o kterém se hlasuje, není odsouhlasen, nemůže být jeho obsah zveřejněn v příslušném vydání Šenovských listů. Rada města pak rozhodne o jeho uveřejnění v příštím vydání  Šenovských listů. O tomto postupu je šéfredaktor povinen co nejdříve informovat ostatní členy redakční rady.

2.9.  Jednání Redakční rady je neveřejné. Ze schůze redakční rady pořizuje šéfredaktorem pověřený člen zápis. Kulturní, literární a vzdělávací centrum vede evidenci zápisů schůzí redakční rady a dále také vede evidenci jednotlivých vydání.

2.10.                Redakční rada usiluje o nezkreslený obraz skutečné šíře aktuálních názorů, zpráv, komentářů, návrhů a dalších sdělení, které k otázkám komunální nebo regionální politiky formuluje koalice i opozice, zájmové skupiny i jednotliví občané. U vyhrocených polemických příspěvků může zdůraznit, že příspěvek nevyjadřuje názor vydavatele.

2.11.                Redakční rada uplatňuje v rámci daných podmínek Kodex dobrého radničního periodika a Doporučení pro vydávání periodik samosprávami.

2.12.                Redakční rada přijímá příspěvky do Šenovských listů v elektronické nebo po dohodě i písemné formě v podobě prostého textu ve formátu doc. Ve formátu pdf přijímá pouze plakáty z profesionálních reklamních studií. Obrázky a fotografie přijímá samostatně, nevložené do textu, v tiskové kvalitě (300 DPI) s koncovkou .jpg, .bmp, .gif

2.13.                Redakční rada má právo rozsáhlejší příspěvky zkrátit s poznámkou, že příspěvek byl redakčně upraven. Příspěvek musí být označen jménem autora nebo jeho značkou (pokud redakce zná totožnost autora). O důvodech zkrácení nebo nezveřejnění příspěvku redakce autora písemně informuje.

2.14.                Uzávěrka je obvykle vyhlášena na 15. den v měsíci. Redakce může výjimečně podle možností zařadit i příspěvky doručené po uzávěrce.

2.15.                Doručené příspěvky se archivují v původní podobě jeden rok ode dne doručení.

 

3.      Právo na odpověď

3.1.  Při zveřejnění článku, který se dotýká důstojnosti, dobré pověsti, nebo jinak porušuje práva fyzické či právnické osoby, je vydavatel povinen na žádost dotčené osoby zveřejnit její odpověď ve stejném čísle Šenovských listů. Tato odpověď však musí být rozsahem i obsahem přiměřená napadenému sdělení.

3.2.  Redakce takto dotčenou právnickou či fyzickou osobu bude o možnosti vyjádření informovat. Dotčená právnická či fyzická osoba má možnost reagovat do tří dnů od obdržení informace. Pokud vyjádření odmítne, či nebude na výzvu reagovat, vyjde článek bez reakce.

3.3.  Osoba, k jejímuž článku zveřejnil vydavatel odpověď ve smyslu odstavce 3.1, nemůže již požadovat další odpovědi ve stejné věci.

 

4.      Reklama a inzerce

4.1.  Vydavatel zveřejňuje placenou inzerci a reklamu komerčního charakteru právnických i fyzických osob podle ceníku schváleného Radou města Kamenický Šenov.

4.2.  Vydavatel umožní bezplatnou prezentaci subjektů ve shodném rozsahu, které podávají kandidátní listiny do komunálních voleb, v posledních třech číslech Šenovských listů před volbami a v prvním čísle po volbách. Pro volby ostatních stupňů a prezentace nad sjednaný rozsah jsou zveřejněny za stejných podmínek jako placená inzerce.

4.3.  Vydavatel nenese odpovědnost za obsah inzerce a reklamy ani za případnou následnou škodu.

4.4.  V rámci placené inzerce nelze zveřejňovat články neslučitelné s dobrými mravy.

4.5.  Vydavatel může v Šenovských listech zveřejnit bezplatně:

4.5.1.inzerci zájmových spolků, sdružení a neziskových organizací se sídlem ve Městě Kamenický Šenov

4.5.2.oznámení ve společenské kronice.

 

5.      Závěrečná ustanovení

5.1.  Vydávání Šenovských listů se řídí Zákonem 46/2000 Sb. O právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tzv. tiskovým zákonem), případně dalšími požadavky, které na podkladě návrhů zastupitelů, Rady města, ale i občanů může stanovit ZM.

  1. Statut byl schválen na jednání Rady města dne  24.5.2010 č. usnesení 41/86-2010 a vstupuje v platnost dnem 25.5.2010