Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Analýza rizik ohrožení jímacího území, povrchových a podzemních vod vlivem bývalé skládky TKO Kamenický Šenov (Prácheň)


423

 

Název projektu:

Analýza rizik ohrožení jímacího území, povrchových a podzemních vod vlivem bývalé skládky TKO Kamenický Šenov (Prácheň)

Anotace projektu:

V rámci projektu budou provedeny průzkumné práce a zpracována analýza rizik s cílem posoudit vliv bývalé skládky TKO na životní prostředí, především na podzemní a povrchové vody. Bude stanovena míra a rozsah kontaminace a dále ověřena mocnost a plocha skládkového tělesa a možnost migrace kontaminace do podzemních a povrchových vod především s ohledem na jímací území města Kamenický Šenov (prameniště Tavba).

Popis:

Skládka se nachází východně od města u silnice na Horní Prysk.  Pod skládkou protéká vodoteč Šenovský potok. Ve vzdálenosti cca 900 metrů pod skládkou jsou jímací vrty pitné vody pro město Kamenický Šenov. Skládka se nachází na území CHKO Lužické Hory. 

Skládka je drénována Šenovským potokem a pramenem bezejmenného přítoku. Podloží skládky je silně podmáčené. Na předmětné lokalitě doposud nebyla zpracována analýza rizik řešící ohrožení zdraví potenciálně exponovaných osob a ohrožení životního prostředí, jelikož lokalita spadá do CHKO Lužické hory a dále pak leží v ochranném pásmu II. stupně. Lokalita je také evidována v databázi SEKM.

Zájmové území se nachází v katastrálním území Kamenický Šenov, okres Česká Lípa, na pozemcích parcelní číslo 900/2, 816/2, 817/2, 819, 815, 820/3, 813, 2726/2, 812/2 a 831, cca 900 metrů vzdušnou čarou severozápadně od obce prameniště Tavba a cca 890 metrů vzdušnou čarou jihozápadně od města Kamenický Šenov.

 

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši  1,4 mil Kč včetně DPH.

 

Realizace prací bude zahájena v 4/2017, předpokládaný termín ukončení bude v 6/2018.

 

123

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Fondem soudržnosti  v rámci Operačního programu Životní prostředí 


16. 3. 2017

OČKOVÁNÍ PSŮ V KAMENICKÉM ŠENOVĚ 22.4.2017


OČKOVÁNÍ PSŮ V KAMENICKÉM ŠENOVĚ

PROBĚHNE  22.4.2017

STANOVIŠTĚ:

08.30 -10.00  U Městského úřadu                                             

10.15 -10.45  U restaurace Pískovec

11.00 -11.20  Prácheň u autobusové zastávky

 

Ceny vakcín:

Vzteklina                   150,-Kč

Kombinovaná            350,-Kč (hepatitida, leptospiroza, parvoviroza, psinka, psincový kašel + vzteklina)

 

Kombinovanou vakcínu je nutno nahlásit předem do 19.4.2017  na tel. 487 712 018 u Š.Svitákové, Městský úřad Kamenický Šenov, kancelář číslo 109.

Očkování provede MVDr. Vladimíra Hrňová. Na místě bude možno zakoupit i odčervení.

 

pes


10. 3. 2017
Archiv

Stránka

  • 1